Vol 17, No 3 (2018)

Edisi April

Table of Contents

Articles

Dr. Ibnu Affan, SH,M.Hum.
Halimatul Maryani, SH.,MH.
Ahmad Jamal Sebayang, SH.,M.Hum.
Muhammad Arif Sahlepi, SH.,M.Hum.
Irwansyah SH.,MH.
Ervina Sari Sipahutar
Muhammad Ridwan Lubis, SH.,M.Hum
Dr. Mukidi SE.,SH.,MH.
Suhaila SH.,M.Hum.
Adawiyah Nasution, SH.,M.Kn.