KEDUDUKAN DAN KEADILAN SAHABAT

Ahmad Zuhri

Abstract


Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah tentang kedudukan dan keadilan sahabat dalammeriwayatkan hadis nabi. Penelitianini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian adalah buku, jurnal, dan Al-qur’an. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan dengan menggunakan 2 tahap analisis data model Miles dan Huberman.


Keywords


Kedudukan; Keadilan; Sahabat

Full Text:

PDF

References


Abd al-Karim Zaidan. 1993. Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Kairo: Dar at-Tauzi’ wa an-Nasr al- Islamiyah.

Abdul Aziz Dahlan, et.al. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Abd Wahab ‘Abd al-Latif (pen-tahqiq) dalam Jalal ad-Din ar-Rahman as-Suyuti. 1989. Tadrib ar- Rawi fi Syarh an-Nawawi. Madinah: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Abu ‘Amr ibn as-Salah. 1996. ‘Ulum al-Hadis li Ibn as-Salah. Madinah: Maktabah al-‘Ilmiyyah.

Ahmad Amin. 1975. Fajr al-Islam. Mesir: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah.

Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani. 1978. Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Beirut: Dar al-Fikr.

Ahmad Warson Munawwir. 1997. Kamus al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressit.

Idri. 2010. Studi Hadis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kamaruddin Amin. 2009. Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis, Jakarta: Hikmah.

Louis Ma’luf. 1973. Al-Munjid fi al-Lugat. Beirut: Dar al-Masyriq.

Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

M. Syuhudi Ismail. 1998. Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Jakarta: Bulan Bintang.

Mahmud Abu Rayyah. Adwa’ ‘ala as-Sunnah al-Muhammadiyah, Mesir: Dar al-Ma’arif, t.t.

Mahmud at-Tahhan. 1979. Taisir Mustalah al-Hadis. Beirut: Dar Alquran al-Karim.

Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib. 1989. Usul al-Hadis ‘Ulumuhu wa Mustalahuhu. Beirut: Dar al-Fikr.

Muhammad Zakaria al-Bardalisi. 1975. Usul al-Fiqh. Kairo: Dar an-Nadwa al-‘Arabiyyah.

Nawir Yuslem. 2001. Ulumul Hadis. Jakartta: PT. Mutiara Sumber Widya.

Nuruddin ‘Itr. 1994. Ulumul Hadis, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sormin, Darliana. 2017. Kedudukan Sahabat Dan ‘Adaalahnya. Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, vol. 1, no. 1.

W.J.S. Poerwadarminta. 1985. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.